ഒരു മലയാളം തലക്കെട്ട്

പണ്ട് പണ്ട്  പണ്ട്, ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത്, ഒരപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ചക്കി എന്നൊരു പൂച്ചയും, പാണ്ടൻ എന്നൊരു നായും കൂട്ടിന് കൂടെ പാർത്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് മഹാകവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ആ വഴി വന്നത്. അദ്ദേഹം പാടി, പാണ്ടൻ നായുടെ പല്ലിനു ശൗര്യം പണ്ടേ പോലെ ഭലിക്കുന്നില്ല.

പണ്ട് പണ്ട്  പണ്ട്, ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത്, ഒരപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ചക്കി എന്നൊരു പൂച്ചയും, പാണ്ടൻ എന്നൊരു നായും കൂട്ടിന് കൂടെ പാർത്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് മഹാകവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ആ വഴി വന്നത്. അദ്ദേഹം പാടി, പാണ്ടൻ നായുടെ പല്ലിനു ശൗര്യം പണ്ടേ പോലെ ഭലിക്കുന്നില്ല.

Thank you for taking the time to visit MALAYALI.CA and we hope you found our site useful. We would love to hear what you have to say about our website as well as any questions you may have. Please take a momemnt to browse through this page for different options to contact us. We once again thank you for visiting this site and look forward to hearing from you.

This is a sample H3 title tag for testing

Thank you for taking the time to visit MALAYALI.CA and we hope you found our site useful. We would love to hear what you have to say about our website as well as any questions you may have. Please take a momemnt to browse through this page for different options to contact us. We once again thank you for visiting this site and look forward to hearing from you.

  • Jimmy
    October 13, 2019 at 5:20 pm

    Hi, this is a test comment by Jimmy testing the comment section.

Add a comment
Add Your Listing FREE In 2 Minutes